Jak zdobyć becikowe?Becikowe to jednorazowa pomoc finansowe państwa przyznawana po urodzeniu dziecka.

Becikowe wynosi 1000 zł.

Aby otrzymać becikowe należy złożyć w odpowiednim urzędzie komplet dokumentów (gminy indywidualnie określają organ odpowiedzialny za wypłatę tego świadczenia; może to być np. Urząd Miasta, czy też Ośrodek Pomocy Społecznej)

Co należy złożyć w urzędzie?

 • Wypełniony wniosek;
 • Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że matka dziecka przynajmniej od 10 tygodnia ciąży znajdowała się pod opieką lekarską. ( Tego dokumentu nie muszą składać prawni lub faktyczni opiekunowie dziecka);
 • Oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach w rodzinie (urzędnicy mogą poprosić o okazanie różnych dokumentów, w zależności od sytuacji w rodzinie);
 • Osoba składająca wniosek powinna także okazać swój dokument tożsamości;
 • Oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobierano becikowego;
 • Dane potrzebne do wypłaty (numer konta, adres do przekazu pocztowego).

Kto może złożyć wniosek o wypłacenie becikowego?

 • Rodzic nowo narodzonego dziecka;
 • Prawny opiekun dziecka;
 • Opiekun faktyczny dziecka (osoba, która podjęła opiekę nad dzieckiem i złożył w sądzie wniosek o adopcję).

Komu przysługuje świadczenie?

 • Obywatelom Polski mieszkającym w kraju
 • Cudzoziemcom mieszkającym w Polsce (w zależności od stosunku prawnego pomiędzy jego państwem, a Polską lub charakteru pobytu w Polsce)

Warunki uzyskania świadczenia

 • Kryterium dochodowe: dochód w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto/ osobę
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka przynajmniej od 10 tygodnia ciąży znajdowała się pod opieką lekarską. Stosowne zaświadczenie wystawia lekarz, który prowadził ciążę.

Na złożenie wniosku o wypłatę becikowego rodzice maja 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.
Opiekunowie prawni, faktyczni lub rodzice adopcyjni muszą złożyć wniosek do 12 miesięcy od dnia, w którym objęli opiekę lub przysposobili dziecko.

Reklama

Becikowe zostanie wypłacone do końca miesiąca, w którym złożono dokumenty, jeśli wpłynęły one przed 10. dniem miesiąca. Jeśli natomiast dokumenty zostały złożone po 10. dniu miesiąca, urząd wypłaci becikowe do końca następnego miesiąca.