500 plus na pierwsze dziecko

1709
500 plus na pierwsze dziecko - skarbonka


Od 1 lipca 2019 roku rodzice mogą składać wniosek do programu 500 plus także na pierwsze dziecko w rodzinie. Oznacza to, że już niebawem ze wsparcie będą mogli skorzystać także rodzice jedynaków, a rodziny wielodzietne otrzymają jeszcze większą pomoc finansową od państwa. 

Co zrobić, aby otrzymać prawo do świadczenie 500 plus?

Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku o przystąpienie do programu. 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może złożyć jeden z rodziców. W wypadku rozwiedzionych rodziców wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu sprawują opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym w porównywalnych i powtarzających się okresach (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) oboje mają prawo złożyć wniosek. W takim przypadku rodzice dostaną wsparcie na to dziecko w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie. 

Kiedy złożyć wniosek?

Dokument można składać od 1 lipca 2019 r. Jako że program jest dopiero wdrażany, mogą wystąpić opóźnienia w wypłacie środków, dlatego też lepiej nie zwlekać z wypełnieniem dokumentów. Jeśli rodzice złożą wniosek przed 30 września 2019 roku, zyskają gwarancję, że świadczenie zostanie wyrównane do lipca. Złożenie wniosku po dniu 30 września 2019 roku spowoduje wypłatę świadczenia od dnia złożenia dokumentu. 

Złożenie wniosku w konkretnym okresie będzie jednak miało także wpływ na datę wypłacenia świadczenia. Ustawodawca przewiduje, że złożenie wniosku w miesiącach lipiec – sierpień 2019r. będzie skutkowało wypłaceniem świadczenia, z wyrównaniem do lipca, najpóźniej 31 października 2019r. Złożenie wniosku we wrześniu może przesunąć wypłatę o miesiąc.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia 500 plus można złożyć na kilka sposobów:

  • osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegamy ze względu na miejsce zamieszkania. 
  • pocztowo
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
  • w serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://empatia.mpips.gov.pl/)
  • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce (większość baków oferuję tę usługę. Należy jednak pamiętać, że jest to możliwe jedynie za pomocą serwisu bankowości internetowej, nie w oddziałach poszczególnych banków). 

Rodziny wielodzietne. 

W wypadku rodzin, w których świadczenie zostało przyznane na drugie bądź kolejne dzieci, rodzice mogą złożyć jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dla wszystkich dzieci. W takiej sytuacji także lepiej nie przekroczyć daty 30 września, aby nie utracić trzech miesięcy wypłaty świadczenia na pierwsze dziecko. 

W wypadku wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dla wszystkie dzieci wsparcie finansowe dla pierwszego dziecka zostanie przyznane od dnia 1 lipca, natomiast dla pozostałych dzieci od dnia 1 października 2019 roku (wcześniejsze decyzje o przyznaniu świadczeń były bowiem wydawane i obowiązują do dnia 30 września 2019 roku)

Dzieci urodzone po 30 czerwca 2019 roku.

W wypadku nowonarodzonych dzieci, ich rodzice będą mieli trzy miesiące na zgłoszenie wniosku o przystąpieniu do programu. W tym wypadku także ważne jest przestrzeganie dat. Dochowując terminów świadczenia (czyli składając wniosek nie później niż trzy miesiące po urodzeniu dziecka)  rodzice otrzymają wyrównanie do dnia narodzin dziecka. 

Wysokość dochodu

Wprowadzane świadczenie nie ma kryterium dochodowego. Rodzice starający się więc o przyznanie prawa do świadczenia nie muszą dołączać do wniosku dokumentów dotyczących dochodów. Podobnie w sytuacji, kiedy rodzice samotnie wychowują dziecko – nie muszą przedkładać dokumentów dotyczących wysokości pobieranych na dziecko alimentów. 

Na ile będzie przyznane świadczenie?

Świadczenie zostanie przyznane rodzinie do dnia 31 maja 2021 roku. Co oznacza, że w roku 2020 rodzice nie będą musieli ponownie wnioskować o przyznanie świadczenia. 

Obostrzenia programu

Choć aby móc się starać o przyznanie finansowego wsparcie z programu 500 plus ustawodawca wyeliminował próg dochodowy, to jednak nie każdemu zostanie przyznane prawo do korzystania ze świadczenia. Świadczenie nie zostanie przyznane na dzieci, które:

zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (do takich instytucji należą m.in. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie). W tym wypadku o świadczenie w imieniu dziecka będą mogli starać się dyrektorzy instytucji. Analogicznie wygląda sytuacja dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Świadczenie nie zostanie przyznane także dziecku, które pozostaje już w związku małżeńskich, a także w wypadku pełnoletniego dziecka, które ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.

Świadczenie nie zostanie przyznane również w sytuacji, kiedy członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie 500 plus, a inne świadczenia

Wsparcie wychowawcze z programu 500 plus nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Czy ze świadczenia mogą korzystać rodziny mieszkające za granicą?

Nie, świadczenie przysługuje tylko rodzinom zamieszkującym w Polsce i nie ma na to wpływu nawet fakt zameldowania na terenie rzeczypospolitej Polskiej. 

Pozostałe zasady programu 500 plus w bieżącym roku pozostaną bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł wypłacane do 18. roku życia dziecka, którego nie trzeba wykazywać w zeznaniu podatkowym. 

Wniosek o przyznanie świadczenia można pobrać na stronie ministerstwa: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię