Zasiłek rodzinny na dziecko

1153
Dziewczynka w trawie- zasiłki na dziecko


Zasiłek rodzinny, jak i specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzinie, w której dochód w przeliczeniu na osobę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza 674 złote netto (764 złote w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Zasiłek ma na celu częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. 

Dla kogo zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje: 

 • rodzicom, 
 • jednemu z rodziców, 
 • opiekunowi prawnemu dziecka, 
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, 
 • osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym, lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych za okres zasiłkowy uważa się okres od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ubiegając się o przyznanie zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020 wykazujemy dochody uzyskane w roku 2018. 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W takim przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia (ale nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego). 

Kiedy nie przysługuje zasiłek?

Nie otrzymamy zasiłku rodzinnego, jeśli

 • dziecko lub osoba ucząca się jest w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie),
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. 

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

 • 95 złotych na dziecko do ukończenia 5 roku życia. 
 • 124 złote na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. 
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Dodatki do zasiłku

Oprócz omawianego zasiłku rodziny mogą ubiegać się także o dodatki, między innymi z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Żeby otrzymać zasiłek, wraz z dodatkami, musimy złożyć prawidłowo, wypełniony wniosek, dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców, dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz inne zaświadczenia np. o alimentach, jeśli takie są przyznane dziecku.
Wszystkie potrzebne wnioski i wykazy znajdują się na stronach internetowych opieki społecznej. 

Natalia Kuberska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię