Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka

1724
Sprzęt rehabilitacyjny - wóżek


Dzięki standardowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu pacjentowi przysługuje refundacja sprzętu rehabilitacyjnego. Jednak dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) może wymagać wkładu własnego. W przypadku, w którym cena konkretnego sprzętu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent musi dopłacić różnice między ceną brutto, a kwotą uzyskaną z refundacji. Osoby niepełnosprawne mogą też starać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Co rozumiemy przez pojęcie “sprzęt rehabilitacyjny”? 

Poprzez sprzęt rehabilitacyjny rozumiemy między innymi sprzęt ortopedyczny, wyroby medyczne jak i inne środki poprawiające jakość życia oraz funkcjonowania podczas choroby lub całego procesu powrotu do zdrowia. Zaliczamy do tego między innymi: gorsety, kule, aparaty słuchowe, ortezy, wózki inwalidzkie, peruki, cewniki, pieluchomajtki i materace przeciwodleżynowe. 

Zlecenie na wyroby medyczne 

Zlecenie na wyroby medyczne najczęściej wystawia lekarz. Zdarza się jednak, że dostaniemy je od pielęgniarki, położnej lub fizjoterapeuty. Od 1 stycznia 2020 roku zlecenie może potwierdzić lekarz lub inna osoba uprawniona oraz w przypadku, w którym lekarz nie może tego zrobić, zastępuje go dowolny odział NFZ. Zlecenie może być wystawione maksymalnie na rok.

Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Można je wówczas zrealizować w częściach. Nie zrealizujemy zlecenia za miesiące wstecz. Pacjent musi pamiętać, że zlecenie przed jego realizacją, powinno zostać potwierdzone w wojewódzkim oddziale NFZ, odpowiednim dla jego miejsca zamieszkania! 

Gdzie kupimy potrzebny sprzęt medyczny? 

Zakupu możemy dokonać w punktach, które mają podpisaną umowę z NFZ. Najczęściej są to sklepy medyczne i apteki. Nie obowiązuje tutaj rejonizacja. To pacjent decyduje, gdzie chce kupić potrzebny sprzęt. Jeżeli pacjent podzieli zlecenie na części, musi zrealizować każdą jego część w punkcie, w którym zostawił zlecenie. 

Co w przypadku, w którym korzystanie z danego sprzętu staje się niemożliwe? 

Zdarza się, że użytkowanie pewnego sprzętu rehabilitacyjnego staje się niemożliwe. Na przykład wtedy, gdy dziecko wyrasta z protezy i nie ma już możliwości by ją odpowiednio wyregulować. W tym przypadku trzeba zgłosić się do lekarza, który wystawi pacjentowi zlecenie na przedterminowe zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. Powinno się w nim znaleźć odpowiednie uzasadnienie, potwierdzające fizyczne zmiany pacjenta. Przedterminowe zlecenie także musi zostać potwierdzone przez wojewódzki oddział NFZ, właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta. 

Komu przysługują refundacje NFZ? 

Refundacja NFZ przysługuje każdemu pacjentowi posiadającemu aktualne ubezpieczenie zdrowotne, który otrzymał stosowne zlecenie wystawione przez osobę do tego uprawnioną. 

Dofinansowanie z PFRON 

O dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne, mogą starać się osoby niepełnosprawne, których średni dochód podzielony na wszystkich członków ich gospodarstwa domowego (obliczony z okresu 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

Wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego obecnie wynosi do 80% kosztów danego sprzętu – jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny na dany przedmiot (jeżeli dany udział jest wymagany) lub do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ na dany przedmiot oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków – jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 

Żeby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Natalia Kuberska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię